Python basics solutions

MOVED TO en.softpython.org/basics/basics-sol.html

[ ]: